top of page

Algemene voorwaarden Karlijn Ooms – Coaching & Training

 

Artikel 1: Begripsbepaling

1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING, oftewel de opdrachtnemer, ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 89700309. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en producten die KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING aanbiedt op het gebied van coaching, training en marketing. Ook aanverwante diensten en producten vallen hieronder, zoals teamcoaching en workshops.

 

1.2 Opdrachtgever: Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon waarmee KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING een overeenkomst sluit waarbij opdrachtgever diensten of producten afneemt op het gebied van coaching en/of training en/of marketing en/of aanverwante diensten of producten.

 

1.3 Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten.

 

1.4 Deelnemer: Degene die deelneemt of zou deelnemen aan een in-company training of open training.

 

1.5 Coachee: Degene die door een coach gecoacht wordt of zou worden.

 

1.6 NOBCO: De Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING en een opdrachtgever.

 

2.2 In onderling overleg kunnen deze voorwaarden vooraf schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of aangevuld.

 

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

 

2.4 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en producten die KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING offline (fysiek) en online (digitaal) aanbiedt.

 

2.5 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor overeenkomsten waarbij KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING derden inschakelt voor de uitvoering van diensten.

 

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 

2.7 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, dan blijft het overige bepaalde van toepassing.

 

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

3.1 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING voert haar diensten op het gebied van training en coaching uit in overeenstemming met de Internationale Ethische Code (IEC). De IEC is de Nederlandse versie van de Global Code of Ethics (GCE) van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en vanaf 1 januari 2017 van kracht voor alle Nederlandse NOBCO-beroepscoaches. De IEC is per 1 januari 2022 vernieuwd. De IEC is te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

3.2 In onderling overleg en na schriftelijke (of per e-mail) aanvaarding kan KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING zich committeren aan de eigen gedragscode van de opdrachtgever.

 

3.3. Bij klachten met betrekking tot coaching en training verbindt KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING zich aan het Klachtenreglement van de NOBCO. Het klachtenreglement is te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

 

3.4 Klachten met betrekking tot verrichte marketing werkzaamheden:
1. Klachten dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING in staat is adequaat te reageren. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING de keuze om de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals overeengekomen of een gedeelte van het reeds betaalde bedrag van het uurtarief, dat door KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de klacht is gelegen, terug te betalen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven. KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING is in voorkomend geval slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 4: Offertes en aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 kalenderdagen geldig, tenzij in het aanbod schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als de opdrachtgever akkoord is met de offerte (een akkoord per e-mail volstaat), dan stuurt KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING een opdrachtbevestiging per e-mail. Door deze opdrachtbevestiging te ondertekenen aanvaardt de opdrachtgever de inhoud van de offerte en komt de overeenkomst tot stand. Bij coaching volstaat een akkoord via e-mail.
 

4.2 De opdrachtgever heeft na ondertekening 7 kalenderdagen bedenktijd. Binnen die tijd mag de opdrachtgever kosteloos annuleren. Daarna is de overeenkomst definitief.

 

4.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en reiskosten, tenzij anders aangegeven.

 

4.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING anders aangeeft.

 

4.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4.6 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving en/of er sprake is van een offerte of aanbieding gebaseerd op onjuiste informatie of grondslag verstrekt door opdrachtgever.

 

Artikel 5: Kwaliteit en uitvoering van de overeenkomst

5.1 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de algemeen geldende professionele normen en de NOBCO-kwaliteitseisen in het bijzonder uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING mag verwachten.

 

5.2 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING mag in het kader van de opdracht gebruik maken van een derde, in overleg met opdrachtgever. KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derde(n), de werking van artikel 6:76 BW wordt uitgesloten.

 

5.3 Opdrachtgever verstrekt tijdig en volledig alle gegevens aan KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk of niet volledig aan KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING zijn verstrekt, dan heeft KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit de vertraging.

 

5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase mondeling of schriftelijk heeft goedgekeurd en indien afgesproken totdat opdrachtgever de deelfactuur betaald heeft.

 

5.5 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING kan, zonder in gebreke te komen, wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de oorspronkelijke overeenkomst weigeren indien dit in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht gevolg heeft voor de werkzaamheden c.q. dienstverlening zoals oorspronkelijk overeengekomen.

 

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

6.1 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING behandelt alle persoonlijke gegevens die opdrachtgevers, deelnemers en coachees verstrekken vertrouwelijk. Deze gegevens worden alleen ingezien door medewerkers (vast of freelance) van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING. KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING staat persoonlijke gegevens dus niet af aan derden, tenzij KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING hiertoe wettelijk verplicht is.

 

6.2 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING behandelt bedrijfsinformatie en werkgerelateerde gegevens die door de opdrachtgever en/of deelnemers en/of coachees gedeeld worden vertrouwelijk. KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING staat deze gegevens dus niet af aan derden, tenzij KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING hiertoe wettelijk verplicht is.

 

6.3 Gesprekken, sessies en andere contacten tussen KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING en een coachee zijn strikt vertrouwelijk. KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING deelt dan ook met niemand, ook niet met de opdrachtgever, informatie over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 7: (Intellectuele) eigendomsrechten

7.1 Alle producten, materialen en verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, presentaties en andere uitingen van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING die de opdrachtgever tijdens uitvoering van de overeenkomst ontvangt zijn en blijven intellectueel eigendom van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING.

 

7.2 Het gebruik door opdrachtgevers, organisaties of personen van onderdelen of het geheel van uitingen en materiaal waarvan het intellectueel eigendom bij KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING schriftelijk, digitaal of in welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING.

 

7.3 Opdrachtgever, deelnemers en coachees mogen uitgereikt materiaal houden, maar niet publiceren of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING.

 

7.4 Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde dienst berust bij KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING.

 

7.5 Alle door KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING geleverde zaken waaronder adviezen en (elektronische) bestanden blijven eigendom van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING gesloten overeenkomsten is nagekomen, dit ter beoordeling van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING.

 

7.6 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING mag kennis die is opgedaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst voor andere doeleinden gebruiken, voor zover het niet gaat om vertrouwelijke informatie en zo lang de kennis niet te herleiden is tot de individuele opdrachtgever.

 

Artikel 8: Tarieven

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst voor het uitvoeren van marketing werkzaamheden een vast uurtarief overeenkomen.

 

8.2 Indien in het geval van marketing werkzaamheden geen vast uurtarief wordt overeengekomen, zal het uurtarief worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het uurtarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

8.3 Bij overeenkomsten voor het uitvoeren van marketing werkzaamheden met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek, te weten tweewekelijks (14 dagen) achteraf, in rekening worden gebracht.

 

8.4 Mochten er bij een overeenkomst voor het uitvoeren van marketing werkzaamheden onvoorziene werkzaamheden zijn of wanneer de werkzaamheden disproportioneel veel uren vragen van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING, dan zal dit meerwerk worden berekend op basis van nacalculatie tegen het dan geldende uurtarief. KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING zal hier altijd eerst overleg over hebben met opdrachtgever, voor er wordt overgegaan tot het uitvoeren van deze werkzaamheden.

 

8.5 Voor coachtrajecten hanteert KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING óf een vast dagdeel- of uurtarief dat vermenigvuldigd wordt met de benodigde hoeveelheid tijd óf een vast sessietarief waarbij 1 coachsessie 60 minuten duurt.

 

8.6 Voor trainingen stelt KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING een offerte op maat op.

 

8.7 Over marketing werkzaamheden, trainingen en coaching (zowel particulier als zakelijk) berekent KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING 21% BTW, tenzij anders vermeld.

 

8.8 Reis- en verblijfkosten, huur van de spreekruimte en eventueel andere onkosten die KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING maakt voor de uitvoering van de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

8.9 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING behoudt zich het recht voor om jaarlijks in overleg met de opdrachtgever haar tarieven aan te passen, op basis van prijsindexatie of maatregelen die door de overheid zijn opgelegd.

 

Artikel 9: Betaling

9.1 Opdrachtgever voldoet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING aangegeven bank- of girorekening tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

9.2 Als betaling binnen 14 dagen na factuurdatum achterwege blijft, dan is de opdrachtgever in verzuim. KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING neemt dan de wettelijke vereisten rondom verzuim in acht. Tevens is KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

9.3 Alle in redelijkheid door KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, kosten voor het inschakelen van deurwaarders en/of advocaten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 10: Opzegging en annuleringsvoorwaarden

10.1 Opzeggen van een overeenkomst met betrekking tot marketing werkzaamheden:
1. Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst op elke dag van de maand met inachtneming van een termijn van 30 dagen door opzegging schriftelijk of per e-mail te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever zonder dat de opzegtermijn van 30 dagen in acht wordt genomen, dan heeft KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING recht op een schadevergoeding vanwege de hierdoor gederfde omzet. De schadevergoeding wordt als volgt berekend: opdrachtgever betaalt tenminste de gefactureerde uren uit. Indien het werk per direct eindigt, betaalt opdrachtgever het gemiddelde over de gefactureerde maanden uit gedurende de opzegtermijn van 30 dagen. Indien de werkzaamheden doorlopen t/m de opzegtermijn betaalt opdrachtgever de gefactureerde uren over de opzegtermijn met een minimum van het gemiddelde aan gefactureerde uren gedurende de looptijd van de opdracht. Ook betaalt de opdrachtgever de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING, dan zal KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

10.2 Annulering van coaching:
1. Annulering of verplaatsing van het intakegesprek is kosteloos tot 48 uur voor aanvang. Daarna brengt KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING de kosten van de spreekruimte in rekening.
2. Annulering of verplaatsing van een coachsessie is tot 48 uur voor aanvang kosteloos.
3. Bij annulering of verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang van de coachsessie brengt KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING 100% van de kosten in rekening.

 

10.3 Annulering van een in-company training:
1. Een training kan tot 4 weken voor aanvangsdatum kosteloos geannuleerd worden. Alleen als er sprake is van specifiek ontwikkeld trainings- of onderwijsmateriaal, dan brengt KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING deze kosten in rekening.
2. Tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training brengt KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING 50% van de vergoeding voor de betreffende training in rekening.
3. Als de opdrachtgever de training minder dan 2 weken van tevoren annuleert, dan brengt KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING het volledige bedrag (100%) in rekening.
4. Het verplaatsen van trainingsdata kan tot 3 weken van tevoren kosteloos.
5. Het omzetten van fysieke trainingen naar online trainingen is kosteloos, tenzij er extra dagdelen nodig zijn.

 

10.4 Annulering van deelname aan een training op basis van open inschrijving:
1. De deelnemer kan tot 14 dagen na ontvangstbevestiging van de inschrijving de eigen deelname kosteloos annuleren. Daarna gelden annuleringskosten: • tot 30 dagen vóór aanvang van de training: 25% van de kosten. • tot 2 weken vóór aanvang van de training: 50% van de kosten. • binnen 1 week vóór aanvang van de training: 100% van de kosten.
2. Bij de start van de training kan een deelnemer zich ook laten vervangen door een ander.
3. KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING behoudt zich het recht toe om bij onvoldoende aanmeldingen een open training te annuleren en/of een aanmelding niet te accepteren, zonder daarvoor schade of kosten te hoeven vergoeden. KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING maakt een dergelijke annulering tenminste 2 weken van tevoren aan de deelnemers bekend. In dit geval wordt het inschrijfgeld binnen 2 weken na annulering volledig gerestitueerd.

 

10.5 Als de opdrachtgever geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING, dan is hij, ook zonder te annuleren, 100% van het offertebedrag verschuldigd.

 

11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING heeft het recht om de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen wanneer:
1. De opdrachtgever zijn financiële of andere verplichtingen binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet nakomt. KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING zal de opdrachtgever hiervan met een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen.
2. Na het sluiten van de overeenkomst KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

11.2 Voorts is KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

11.3 Zowel opdrachtgever als KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van een aangetekend schrijven, beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie staat, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING geen invloed kan uitoefenen en waardoor KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING niet in staat is de verplichtingen na te komen. Er is onder andere sprake van overmacht als KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING onverhoopt niet kan beschikken over trainers en/of coaches en/of de locatie, zonder dat de omstandigheid aan KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING te verwijten valt.

 

12.2 In een dergelijk geval van overmacht heeft KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten, te wijzigen of te annuleren tot de omstandigheden die de overmacht veroorzaken zich niet meer voordoen.

 

12.3 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING plant eventuele nieuwe data voor de uitvoering in overleg met de opdrachtgever en/of deelnemers.

 

12.4 Bij opschorting, wijziging of annulering op basis van overmacht is KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING niet verantwoordelijk voor schade die hieruit voortvloeit voor de opdrachtgever en/of deelnemers en/of coachee(s).

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid, vrijwaring en vervaltermijn

13.1 Indien KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Onder KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING omvat alle personen waarvoor KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING verantwoordelijk is, dus zowel vaste medewerkers als freelancers die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

13.2 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING is tegenover de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een ernstige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake als KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden.

 

13.3 Wanneer KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING aansprakelijk wordt gezien voor schade die door de opdrachtgever is geleden, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een dergelijke situatie wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING heeft afgesloten. Op verzoek stuurt KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING een kopie van de polis en voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan de opdrachtgever.

 

13.4 In het geval van een overeenkomst voor marketing werkzaamheden is de aansprakelijkheid van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING beperkt tot het bedrag van het uurtarief, dat door KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het uurtarief in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste drie maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding voor marketing werkzaamheden zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING in voorkomend geval door verzekering is gedekt.

 

13.5 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 

13.6 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING.

 

13.7 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING is niet aansprakelijk als opdrachtgever indirecte schade lijdt, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

13.8 Indien partijen zijn overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

 

13.9 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING gebruikt bij coaching geen middelen, methoden, technieken of instructies die het vermogen van de coachee beperken of nadelig beïnvloeden. Als een coachee tijdens de coaching enig letsel oploopt, dan is KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

 

13.10 KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

 

13.11 Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks schriftelijk aan KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 6 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving in rechte geldend te maken. Na het verstrijken van deze termijn vervallen alle rechten en aanspraken.

 

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

14.1 De rechter in de vestigingsplaats van KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

14.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

14.3 Alle rechtsverhoudingen tussen KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Op alle overeenkomsten gesloten met KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING is het Nederlands recht van toepassing ook indien werkzaamheden in het kader van de overeenkomst buiten Nederland plaatsvinden of wanneer opdrachtgever en/of een betrokken derde partij buiten Nederland is gevestigd.

 

Artikel 15: Vindplaats van de algemene voorwaarden

15.1 Deze voorwaarden zijn opvraagbaar bij KARLIJN OOMS - COACHING & TRAINING en worden aan iedere nieuwe opdrachtgever beschikbaar gesteld.

15.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

bottom of page